Privacy Policy

Koll Grooming Products BVBA vindt uw privacy belangrijk. Om er voor te zorgen dat u ons uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voorts draagt Koll Grooming Products BVBA er zorg voor dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen (zullen) worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving. Door het gebruik van onze website, stemt u in met deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een ‘geïdentificeerde of identificeerbare’ natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd, wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een van volgende factoren: een naam, een (persoonlijk) identificatienummer, een adres, een online identificator (zoals een IP-adres) of enig ander element dat kenmerkend is voor de fysieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Deze wetgeving is dus niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen.

Verwerking van persoonsgegevens

Gebruik van onze website en nieuwsbrieven

Om onze nieuwsbrief te (kunnen) ontvangen dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres

Onze dienstverlening

Wanneer u een beroep doet op onze diensten bent u, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, verplicht bepaalde persoonsgegevens aan Koll Grooming Products BVBA te verstrekken. Dit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tussen Koll Grooming Products BVBA en uzelf te sluiten en correct uit te voeren. Verder zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens op te vragen en te bewaren, omdat dit een wettelijke verplichting is

Koll Grooming Products BVBA gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres,fatuuradres, afleveradres, telefoon nummer, btw nummer en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 • het uitwerken van marketingstrategieën, waaronder het afstemmen van de content op onze website en de inhoud van onze nieuwsbrieven op de interesses en behoeften van haar gebruikers/ontvangers

 • het optimaliseren van onze dienstverlening en aanbieden van diensten op maat van uzelf en/of uw onderneming

 • het in contact treden met u en/of uw onderneming


 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website http://www.koll.be/

 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is deze verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd op basis van:

 • toestemming gegeven door uzelf voor een of meer specifieke doeleinden

 • het openbaar maken van deze gegevens door uzelf

 • de strikte noodzakelijkheid om onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen uit te voeren en na te komen

 • de vrijwaring van de wettige belangen van Koll Grooming Products BVBA en/of uzelf, waaronder het verzekeren van de continuïteit van onze activiteiten

 • andere gerechtvaardigde belangen, waaronder het handhaven van onze algemene voorwaarden.

Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

 • Tenzij u hiervoor uw toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, delen, verkopen, etc. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen derden (zoals verbonden ondernemingen, subverwerkers, externe medewerkers en derden die een opdracht voor u of ons uitvoeren, serviceproviders waaronder de softwareproviders etc.) wel toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Koll Grooming Products BVBA laat dit enkel toe in de mate dat wij dit wettelijk verplicht zijn, of in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht of wanneer wij betrokken zijn in een (juridisch) geschil . Koll Grooming Products BVBA inachtneming van het voorgaande, uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.


Sociale netwerken en clouddiensten

Koll Grooming Products BVBA maakt voor haar elektronische communicatie (nieuwsbrieven en/of berichtgeving) gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, enzovoort. Deze sociale netwerken laten u toe op deze platformen informatie te delen. Daarnaast kan u persoonsgegevens delen met ons door het gebruik van clouddiensten (zoals Sharefile, Dropbox, Google Drive, WE-transfer etc.). Koll Grooming Products BVBA heeft geen controle op deze clouddiensten en sociale netwerken, noch op de informatie die u daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt. Wij zijn hier dan ook niet voor verantwoordelijk. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze toepassingen, platformen en sociale netwerken door te nemen. In geen geval delen wij uw persoonsgegevens met dergelijke clouddiensten en sociale netwerken.Beveiliging van persoonsgegevens

Koll Grooming Products BVBA werkt hard om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Daarom maken wij gebruik van passende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen. In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, zorgen wij er voor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor uitvoering en nakoming van onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen. Bij het zich voordoen van een gegevenslek of databreach zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in de door de wet voorziende omstandigheden, persoonlijk op de hoogte brengen.

Uw privacy-rechten

De toepasselijke wetgeving kent een aantal rechten toe aan natuurlijke personen op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens:

 • recht op inzage

 • recht op rechtzetting of verbetering van onjuiste persoonsgegevens

 • recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)

 • recht op beperking van de verwerking

 • recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming


Om deze rechten uit te oefenen, dient u een e-mail te verzenden aan het volgende e-mailadres: http://www.koll.be/Om zekerheid te hebben over uw identiteit dient deze e-mail vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitsbewijs. Koll Grooming Products BVBA zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek. Bovendien heeft u het recht om, op ieder ogenblik, de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven op een tijdstip voorafgaand aan de intrekking daarvan. Aan de uitoefening van bovenstaande rechten zijn in principe geen kosten verbonden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft Koll Grooming Products BVBA het recht en de keuze om (i) een redelijke vergoeding aan te rekenen of (ii) te weigeren gevolg te geven aan het verzoek, indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be).


Bewaringstermijn persoonsgegevens

Koll Grooming Products BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het beoogde doel te realiseren. Met inachtneming van het voorgaande en tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen, zullen uw persoonsgegevens door Koll Grooming Products BVBA worden bewaard gedurende een periode van tien jaar na het einde van onze samenwerking. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden de persoonsgegevens, rekening houdende met de door ons toegepaste overschrijvingstermijn van eventuele backups, gewist of geanonimiseerd.

8. Wijzigingen en updates

Koll Grooming Products BVBA kan deze privacyverklaring op elk ogenblik eenzijdig wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. In geval van tegenstrijdigheden hebben onze algemene voorwaarden, en eventuele bijzondere voorwaarden, voorrang op deze privacyverklaring.

9. Contact

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website, onze elektronische communicatie en in verband met deze privacyverklaring kan u steeds terecht bij onze functionaris gegevensbescherming:

Koll Grooming Products BVBA – Luc Koll

Vogelzangstraat 2

3600 Genk

Tel.: + 32 (0)89 35 34 21

Email: info@koll-groomingproducts.be

Deze privacyverklaring treedt in werking op 16 mei 2018.