ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met deze van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba.

Geen enkele toegeving of afwijking mag ingeroepen worden als een definitieve regel.

Het plaatsen van een bestelling door de koper of het ondertekenen door de koper van een kassaticket of bestelbon uitgaande van de verkoper, impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 2

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden KOLL GROOMING PRODUCTS bvba niet. Vertraging in de levering of uitvoering van de verbintenis alsook overschrijding van de overeengekomen termijn geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

De levering gebeurt bij KOLL GROOMING PRODUCTS bvba, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

ARTIKEL 3

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt KOLL GROOMING PRODUCTS bvba zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

ARTIKEL 4

De geleverde koopwaar blijft eigendom van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba tot aan volledige betaling. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

Elke verzending of vervoer, welke ook de wijze van transport is, gebeurt steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper.

ARTIKEL 5

De vrijwaringsplicht van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba beperkt zich tot het bedrag van de factuur van de betrokken levering.

In ieder geval verbindt de koper er zich toe aan KOLL GROOMING PRODUCTS bvba alle elementen te bezorgen betreffende de beweerde schade die hij zou ondergaan, teneinde een tijdige vordering van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba mogelijk te maken ten laste van eventueel verantwoordelijke partijen.

In geval van niet naleving van deze laatste bepaling is KOLL GROOMING PRODUCTS bvba bevrijd van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

KOLL GROOMING PRODUCTS bvba is niet aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid zoals bepaald in de wet van 25.02.1991.

ARTIKEL 6

Klachten betreffende de aangekochte goederen moeten schriftelijk en aangetekend bij KOLL GROOMING PRODUCTS bvba toekomen binnen de acht dagen na aankoop en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Daarna worden de goederen geacht conform en aanvaard te zijn.

ARTIKEL 7

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.

ARTIKEL 8

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba. Voor zover als wettelijk toegelaten en behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn de facturen contant betaalbaar.

KOLL GROOMING PRODUCTS bvba is gerechtigd de goederen te factureren naar gelang de leveringen, zelfs indien deze laatste gedeeltelijk gebeuren.

KOLL GROOMING PRODUCTS bvba behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik van de uitvoering van het contract een waarborg te eisen van de koper.

ARTIKEL 9

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 10% per jaar. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling.

In geval van wanbetaling of het niet-naleven van welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebre­kestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 60,00 en een maximum van € 6.000,00) als schadebeding.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere innings- en gerechtskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling van hoger vermelde nalatigheidsinteresten en schadebeding.

ARTIKEL 10

Ingeval de koper in gebreke blijft onderhavig contract of elk ander met KOLL GROOMING PRODUCTS bvba afgesloten contract gedeeltelijk of geheel uit te voeren (waaronder begrepen niet-tijdige betaling), is KOLL GROOMING PRODUCTS bvba gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

ARTIKEL 13

KOLL GROOMING PRODUCTS bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kenne­lijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

ARTIKEL 14

Wanneer KOLL GROOMING PRODUCTS bvba ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt KOLL GROOMING PRODUCTS bvba zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

De eventuele overhandiging van een wisselbrief door de koper en de aanvaarding daarvan door de verkoper impliceert niet dat tot schuldvernieuwing werd overgegaan.

ARTIKEL 15

De totstandkoming van de aankoopovereenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering.

ARTIKEL 16

Alle met KOLL GROOMING PRODUCTS bvba afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.